Elastyczność cenowa popytu i podaży 

elastyczność cenowa popytu i podaży

Elastyczność cenowa stanowi nieodzowny element strategii cenowych przedsiębiorstw. Jej zrozumienie pozwala na bardziej precyzyjne zarządzanie cenami, dostosowanie do zmian popytu oraz optymalizację marż. Analiza elastyczności cenowej pomaga firmom uniknąć błędów w podejściu do cenników, umożliwiając skuteczną i efektywną reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

Znaczenie elastyczności cenowej dla przedsiębiorstw

Elastyczność cenowa to kluczowy koncept w dziedzinie ekonomii i zarządzania, który ma istotne znaczenie dla strategii i wyników przedsiębiorstw. Określa ona, jak zmiana ceny jednego produktu wpływa na zmianę ilości popytu ze strony klientów. Rozumienie i umiejętne wykorzystanie elastyczności cenowej może przynieść znaczące korzyści dla firm, zarówno w krótkim, jak i długim okresie.

Rodzaje elastyczności cenowej

Istnieją różne rodzaje elastyczności cenowej, z którymi przedsiębiorstwa powinny być zaznajomione. Pierwszym z nich jest elastyczność cenowa popytu, która mierzy, o ile procent zmienia się ilość popytu w odpowiedzi na jednoprocentową zmianę ceny. W zależności od wartości tego wskaźnika możemy mówić o popycie elastycznym (zmiany ceny wpływają na popyt) lub nieelastycznym (zmiany ceny mają mniejszy wpływ na popyt).

Drugim rodzajem jest elastyczność cenowa podaży, która analizuje reakcję producentów na zmiany cen. Ta koncepcja jest szczególnie istotna w branżach, gdzie dostosowanie produkcji do zmian cen jest czasochłonne i kosztowne.

Korzyści związane z elastycznością cenową

 • Dostosowanie do Popytu: Zrozumienie elastyczności cenowej popytu pozwala firmom dostosować swoją strategię cenową do zachowań klientów. W przypadku produktów o elastycznym popycie, obniżenie ceny może prowadzić do zwiększonego popytu, co może przynieść korzyści wolumenowe i konkurencyjne.
 • Optymalizacja Marż: W zależności od rodzaju elastyczności, firmy mogą dostosowywać marże w sposób bardziej efektywny. W sytuacji, gdy popyt jest mało elastyczny, podniesienie ceny może prowadzić do wzrostu przychodów bez znaczącego spadku popytu.
 • Zarządzanie Konkurencją: Wiedza na temat elastyczności cenowej pozwala firmom lepiej zrozumieć, jak reagują konkurenci na zmiany cen. To umożliwia strategie cenowe, które zarówno przyciągają klientów, jak i utrzymują zdrowe marże.
 • Długoterminowa Strategia: Elastyczność cenowa ma znaczenie nie tylko krótkoterminowe, ale również długoterminowe. Zrozumienie, w jaki sposób zmiany cen wpłyną na lojalność klientów i pozycję firmy na rynku, może pomóc w budowaniu trwałych relacji z klientami.
elastyczność cenowa popytu

Czym jest elastyczność cenowa popytu

Elastyczność cenowa popytu to koncepcja ekonomiczna, która mierzy procentową zmianę ilości popytu na produkt lub usługę w odpowiedzi na jednoprocentową zmianę ceny. Oznacza to, że opisuje, jak reagują konsumenci na zmiany cen — czy zmiany ceny spowodują znaczący wzrost lub spadek popytu. Elastyczność cenowa popytu może być określona jako elastyczna, nieelastyczna lub jednostkowa.

Elastyczność cenowa popytu:

 • Elastyczna (większa od jedności): Zmiana ceny prowadzi do proporcjonalnie większej zmiany ilości popytu. Innymi słowy, klienci są wrażliwi na zmiany cen i mogą reagować znacznymi zmianami w ilości zakupów. Elastyczność cenowa popytu ma tu wartość większą od 1.
 • Nieelastyczna (mniejsza od jedności): Zmiana ceny prowadzi do mniejszej procentowej zmiany ilości popytu. Klienci w mniejszym stopniu reagują na zmiany cen, a zmiany ceny mogą mieć niewielki wpływ na ilość zakupów. Elastyczność cenowa popytu ma tu wartość mniejszą od 1.
 • Jednostkowa (równa jedności): Procentowa zmiana ceny skutkuje taką samą procentową zmianą ilości popytu. To rzadki przypadek, w którym zmiany ceny dokładnie kompensują się zmianami ilości popytu.

Znaczenie elastyczności cenowej popytu dla przedsiębiorców:

Zrozumienie elastyczności cenowej popytu jest kluczowe dla przedsiębiorców, ponieważ pomaga im lepiej planować strategie cenowe, przewidywać reakcje klientów na zmiany cen, optymalizować marże oraz efektywnie zarządzać dostępnością produktów lub usług na rynku.

Determinanty Elastyczności Cenowej Popytu:

 • Dostępność substytutów: Im większa dostępność alternatywnych produktów lub usług, tym większa elastyczność cenowa popytu, ponieważ konsumenci łatwiej przeniosą się na inne opcje.
 • Część budżetu: Produkty lub usługi, które stanowią większą część budżetu konsumenta, mają tendencję do wykazywania większej elastyczności cenowej.
 • Luksus vs. Dobra Podstawowe: Luksusowe produkty są bardziej elastyczne cenowo, ponieważ są bardziej wrażliwe na zmiany cen. Dobra podstawowe, które są niezbędne do codziennego życia, często wykazują mniejszą elastyczność cenową.

Przykłady elastyczności cenowej popytu:

 • Dobra luksusowe: Produkty luksusowe, takie jak samochody sportowe lub biżuteria, często wykazują dużą elastyczność cenową, ponieważ są związane z preferencjami i możliwościami finansowymi konsumentów.
 • Dobra podstawowe: Produkty codziennego użytku, takie jak chleb czy mleko, są zazwyczaj mniej elastyczne cenowo, ponieważ konsumenci muszą je kupować niezależnie od zmian cen.

Wskazówki dla przedsiębiorców:

 • Badanie Rynku: Przeprowadź badania rynku, aby zrozumieć, jak konsumenci reagują na zmiany cen konkurencyjnych produktów lub usług.
 • Eksperymenty Cena-Popyt: Wprowadź kontrolowane zmiany cen i monitoruj, jak reagują klienci. To pozwoli na wyznaczenie elastyczności cenowej.
 • Analiza Historii: Analizuj dane historyczne dotyczące zmian cen i popytu, aby zidentyfikować wzorce i relacje między nimi.

Wnioski

Elastyczność cenowa popytu jest kluczowym narzędziem dla przedsiębiorstw, pozwalającym na lepsze dostosowanie strategii cenowych do oczekiwań klientów i zmieniających się warunków rynkowych. Zrozumienie tego konceptu jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku.

Chcesz mieć możliwość monitorowania konkurencji, śledzenia historii cen i jeszcze więcej?

Umów się na bezpłatną prezentację naszego narzędzia. Dzięki możliwościom, jakie daje aplikacja Brandly360 jesteś o krok przed konkurencją. Wszystkie aktualne dane masz w jednym miejscu, co ułatwia planowanie i podejmowanie decyzji. Dzięki tym rozwiązaniom możesz wznieść biznes na inny poziom, a do tego zrobić to z łatwością! 

Czym jest popyt doskonale elastyczny

Popyt doskonale elastyczny, znany także jako popyt nieskończenie elastyczny, to teoretyczny model ekonomiczny, w którym zmiany cen nie mają wpływu na ilość popytu danego dobra lub usługi. Oznacza to, że niezależnie od zmiany ceny, ilość zakupów pozostaje stała. Jest to abstrakcyjna koncepcja, która rzadko ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, ale jest używana w ekonomii jako punkt odniesienia do analizy bardziej realistycznych scenariuszy popytu.

Czym jest mieszana elastyczność popytu

Mieszana elastyczność popytu, znana także jako elastyczność krzyżowa, to koncepcja z dziedziny ekonomii, która mierzy reakcję ilości popytu na dane dobro lub usługę w odpowiedzi na zmiany ceny innego dobra, lub usługi. W innych słowach jest to miara, która określa, w jakim stopniu wzrost lub spadek ceny jednego dobra wpływa na ilość popytu drugiego dobra.

Istnieją trzy podstawowe przypadki mieszanej elastyczności popytu:

 1. Mieszana elastyczność popytu krzyżowego dodatnia (elastyczność krzyżowa dodatnia): Wzrost ceny jednego dobra prowadzi do wzrostu ilości popytu drugiego dobra, a spadek ceny jednego dobra prowadzi do spadku ilości popytu drugiego dobra. Oba dobra są ze sobą związane jako substytuty.
 2. Mieszana elastyczność popytu krzyżowego ujemna (elastyczność krzyżowa ujemna): Wzrost ceny jednego dobra prowadzi do spadku ilości popytu drugiego dobra, a spadek ceny jednego dobra prowadzi do wzrostu ilości popytu drugiego dobra. Oba dobra są ze sobą związane jako dobra komplementarne.
 3. Mieszana elastyczność popytu krzyżowego zerowa (elastyczność krzyżowa zerowa): Zmiana ceny jednego dobra nie ma wpływu na ilość popytu drugiego dobra. Oba dobra są niezależne od siebie.

Mieszana elastyczność popytu jest ważnym narzędziem do analizy relacji między różnymi dobrami na rynku i pomaga ekonomistom zrozumieć, jak zmiany cen wpływają na zachowanie konsumentów oraz strukturę popytu.

popyt

Dochodowa elastyczność popytu

Dochodowa elastyczność popytu to pojęcie ekonomiczne, które opisuje, jak zmiana dochodu konsumentów wpływa na zmianę ilości popytu na dany produkt lub usługę. Innymi słowy, dochodowa elastyczność popytu analizuje, czy i w jakim stopniu konsumenci będą kupować więcej lub mniej produktu w zależności od zmiany ich dochodów. To ważne narzędzie analizy, pozwalające zrozumieć, czy dany towar jest dobrami normalnymi, inferiorycznymi czy luksusowymi.

Pojęcie dochodowej elastyczności popytu wyraża się w procentowej zmianie ilości popytu w stosunku do procentowej zmiany dochodu konsumentów. Może przyjmować różne wartości w zależności od charakterystyk danego dobra lub usługi:

 • Dobra normalne: Jeśli dochodowa elastyczność popytu jest dodatnia, towar jest uważany za normalny. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodu konsumentów, ilość zakupów tego dobra również rośnie. Dochodowa elastyczność popytu w tym przypadku jest większa od zera.
 • Dobra inferioryczne: Gdy dochodowa elastyczność popytu jest ujemna, towar jest klasyfikowany jako inferiorne. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodu konsumentów, ilość zakupów tego dobra maleje. Dochodowa elastyczność popytu w tym przypadku jest mniejsza od zera.
 • Dobra luksusowe: Jeśli dochodowa elastyczność popytu jest bardzo wysoka (czyli dodatnia i duża), towar jest uważany za luksusowy. Oznacza to, że wzrost dochodu konsumentów skutkuje proporcjonalnie większym wzrostem ilości zakupów tego dobra.

Dochodowa elastyczność popytu jest ważnym narzędziem zarówno dla producentów, jak i decydentów polityki gospodarczej, ponieważ pozwala przewidzieć, jak zmiany dochodów konsumentów wpłyną na popyt na różne dobra i usługi. To kluczowe informacje dla podejmowania decyzji dotyczących produkcji, dystrybucji i regulacji cenowych.

Czym jest elastyczność cenowa podaży

Elastyczność cenowa podaży to koncepcja ekonomiczna, która odnosi się do zmiany ilości oferowanych produktów lub usług w odpowiedzi na zmianę ich ceny. Jest to ważny koncept, który ma istotny wpływ na działanie przedsiębiorstwa oraz na funkcjonowanie rynku jako całości.

Elastyczność cenowa podaży mierzy, w jakim stopniu procentowa zmiana ceny danego produktu wpływa na procentową zmianę ilości oferowanych jednostek. Istnieją trzy główne przypadki elastyczności cenowej podaży:

 1. Elastyczność podaży większa od jedności: Zmiana ceny prowadzi do większej procentowej zmiany ilości oferowanych produktów. Przedsiębiorstwo jest w stanie zwiększyć swoją produkcję w odpowiedzi na wzrost cen, co może wystąpić w sektorach, gdzie koszty produkcji są niskie i łatwo dostępne.
 2. Elastyczność podaży mniejsza od jedności: Zmiana ceny prowadzi do mniejszej procentowej zmiany ilości oferowanych produktów. Przedsiębiorstwa mogą mieć ograniczone zdolności produkcyjne, co oznacza, że zmiany cen nie przekładają się proporcjonalnie na zmiany podaży.
 3. Elastyczność podaży równa jedności: Zmiana ceny prowadzi do procentowej zmiany ilości oferowanych produktów w takim samym stopniu. To jest rzadki przypadek, w którym przedsiębiorstwa mogą szybko dostosować swoją produkcję do zmian cen.

Wpływ na działanie przedsiębiorstwa:

Elastyczność cenowa podaży ma istotny wpływ na działanie przedsiębiorstw w następujący sposób:

 • Dostosowanie produkcji: Przedsiębiorstwa muszą zrozumieć elastyczność cenową podaży, aby odpowiednio dostosować swoją produkcję do zmian na rynku. W przypadku elastyczności większej od jedności mogą zwiększyć produkcję w odpowiedzi na wzrost cen, aby wykorzystać możliwości zwiększonych zysków.
 • Planowanie kosztów: Elastyczność cenowa podaży wpływa na koszty produkcji. W przypadku zmian cen surowców lub innych kosztów przedsiębiorstwa muszą uwzględnić elastyczność podaży przy ocenie wpływu na marże.
 • Inwestycje w produkcję: W sektorach o elastyczności większej od jedności, przedsiębiorstwa mogą skłaniać się do inwestowania w zwiększenie zdolności produkcyjnych, aby wykorzystać potencjalny wzrost cen.

Przykłady elastyczności cenowej podaży w różnych sektorach:

 • Rolnictwo: Sezonowe produkty rolnicze, takie jak owoce i warzywa, mogą wykazywać elastyczność podaży większą od jedności, ponieważ zmiany warunków pogodowych mogą znacząco wpływać na plony.
 • Energia: W przypadku źródeł energii, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny, elastyczność cenowa podaży może być różna. W zależności od dostępności i poziomu inwestycji w ekstrakcję elastyczność może być zarówno większa, jak i mniejsza od jedności.
 • Przemysł Technologiczny: W sektorach technologicznych elastyczność podaży może być mniejsza od jedności, ponieważ produkcja technologii wysokiej jakości może być ograniczona przez skomplikowane procesy produkcyjne i dostępność surowców.

Sposoby zarządzania elastycznością cenową podaży:

 • Inwestycje w Infrastrukturę: Przedsiębiorstwa mogą inwestować w rozbudowę i ulepszenie infrastruktury produkcyjnej, aby zwiększyć elastyczność podaży w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.
 • Strategie Magazynowania: Tworzenie zapasów produktów może pomóc w zarządzaniu elastycznością cenową podaży, umożliwiając przedsiębiorstwom szybkie reagowanie na zmiany popytu.
 • Planowanie Długoterminowe: Przedsiębiorstwa mogą rozwijać strategie długoterminowe, które uwzględniają zmienne warunki rynkowe i potencjalne zmiany cen.

Wnioski

Elastyczność cenowa podaży jest istotnym pojęciem, które ma duży wpływ na zdolność przedsiębiorstwa do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Zrozumienie tej koncepcji pozwala przedsiębiorcom lepiej planować swoje działania produkcyjne, inwestycje i strategie cenowe.

Wady i zalety cenowej elastyczności popytu i podaży 

Cenowa Elastyczność Popytu:

Zalety:

 1. Dostosowanie cen: Zrozumienie elastyczności cenowej popytu pozwala przedsiębiorstwom dostosować ceny w zależności od preferencji i reakcji klientów na zmiany cen. To może przyczynić się do zwiększenia zysków.
 2. Optymalizacja przychodów: W zależności od charakterystyk produktu, przedsiębiorstwa mogą dostosowywać ceny, aby zwiększyć całkowite przychody. W przypadku produktów o elastycznym popycie, obniżenie cen może skutkować większym wolumenem sprzedaży.
 3. Zarządzanie konkurencją: Zrozumienie elastyczności cenowej popytu umożliwia przedsiębiorstwom lepsze zarządzanie konkurencją poprzez dostosowanie cen do reakcji konkurentów i konsumentów.

Wady:

 1. Brak dokładnych danych: Wyznaczenie dokładnej wartości elastyczności cenowej popytu może być trudne ze względu na brak dokładnych danych na temat reakcji klientów na zmiany cen.
 2. Złożone czynniki: Elastyczność cenowa popytu zależy od wielu czynników, takich jak preferencje konsumentów, dostępność substytutów, poziom dochodów i inne, co komplikuje dokładne wyznaczenie jej wartości.
 3. Zaniedbanie innych czynników: Skupienie się wyłącznie na elastyczności cenowej popytu może prowadzić do zaniedbania innych kluczowych czynników wpływających na popyt, takich jak zmiany w trendach kulturowych czy nowe technologie.

Cenowa Elastyczność Podaży:

Zalety:

 1. Dostosowanie produkcji: Zrozumienie elastyczności cenowej podaży pozwala przedsiębiorstwom dostosować poziom produkcji w odpowiedzi na zmiany cen. To umożliwia zwiększenie zysków w okresach, gdy ceny są wyższe.
 2. Planowanie kosztów: Elastyczność cenowa podaży wpływa na koszty produkcji, co pozwala przedsiębiorstwom lepiej planować wydatki na produkcję w zależności od zmian cen surowców czy innych kosztów.
 3. Reakcja na popyt: Przedsiębiorstwa mogą dostosować swoją produkcję w odpowiedzi na zmieniający się popyt, co umożliwia lepsze wykorzystanie rynkowych szans.

Wady:

 1. Ograniczenia produkcyjne: Elastyczność cenowa podaży może być ograniczona przez zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa, co może uniemożliwić skuteczne dostosowanie do zmian cen.
 2. Znaczne inwestycje: W niektórych branżach zwiększenie elastyczności cenowej podaży może wymagać znacznych inwestycji w infrastrukturę produkcyjną czy rozbudowę zdolności produkcyjnych.
 3. Złożone czynniki: Elastyczność cenowa podaży może być wpływana przez różnorodne czynniki, takie jak dostępność surowców, technologia produkcji, regulacje rządowe i inne, co może sprawić, że jej zarządzanie jest trudne.

Przedstawienie różnych strategii cenowych, które przedsiębiorcy mogą zastosować w zależności od elastyczności cenowej produktów/usług

Przedsiębiorcy mogą zastosować różne strategie cenowe w zależności od elastyczności cenowej swoich produktów lub usług. Oto kilka strategii, które mogą być skuteczne w różnych kontekstach:

 1. Strategia ceny skimming (Cena Kremacji): Ta strategia polega na wycenie produktu lub usługi na relatywnie wysokim poziomie na początku, a następnie stopniowym obniżaniu ceny w miarę upływu czasu. Jest skuteczna w przypadku produktów luksusowych lub innowacyjnych, gdzie konsumenci są gotowi płacić więcej, ale elastyczność cenowa popytu jest niższa. Poziom ceny może być stopniowo obniżany, aby przyciągnąć szerszy segment klientów.
 2. Strategia ceny penetracyjnej: W tej strategii przedsiębiorstwo wprowadza produkt lub usługę na rynek w niższej cenie, aby zdobyć jak największy udział w rynku. Jest skuteczna w przypadku produktów o dużej elastyczności cenowej popytu, gdzie niższa cena ma sprowokować większy popyt wśród różnych grup klientów. Celem jest szybkie zdobycie rynku, a potem stopniowe podnoszenie cen.
 3. Strategia ceny premium: Ta strategia polega na ustalaniu wyższej ceny dla produktu lub usługi, zakładając, że klienci zwiążą ją z wyjątkową jakością lub statusowym znaczeniem. Jest to skuteczne w branżach luksusowych lub dla produktów unikalnych, gdzie elastyczność cenowa popytu jest mniejsza.
 4. Strategia ceny urojonej (Odd-Even Pricing): W tej strategii ceny są ustawione na takie poziomy, które wydają się być niższe lub bardziej atrakcyjne dla klientów. Na przykład, ustalanie cen na 9,99 złamiast 10 zł może wydawać się klientom bardziej przystępne, mimo że różnica jest niewielka. To działa w przypadku produktów o elastycznym popycie, gdzie klienci są bardziej skłonni reagować na percepcję niż na rzeczywistą cenę.
 5. Strategia bundlingu (Pakietowania): Przedsiębiorstwa łączą produkty lub usługi w atrakcyjne pakiety, oferując je w niższej cenie niż przy zakupie pojedynczych elementów. To działa dobrze w przypadku produktów o większej elastyczności cenowej popytu, gdzie konsumenci są zainteresowani oszczędnościami i dodatkową wartością.
 6. Strategia dynamicznej ceny: Przedsiębiorstwa dostosowują ceny w czasie rzeczywistym w zależności od popytu i innych zmiennych. To szczególnie skuteczne w branżach internetowych lub turystycznych, gdzie elastyczność cenowa popytu jest duża i zmienia się w krótkim okresie.
 7. Strategia cen stabilnych: Przedsiębiorstwa utrzymują stałe ceny przez dłuższy okres czasu. To działa w branżach, gdzie elastyczność cenowa popytu jest mniejsza i konsumenci oczekują stabilności cen.
 8. Strategia działania na granicy opłacalności: Przedsiębiorstwa analizują swoje koszty produkcyjne i ustalają ceny blisko granicy opłacalności. To działa w branżach, gdzie konkurencja jest wysoka, a elastyczność cenowa popytu jest duża.
 9. Strategia cross-sellingu: Przedsiębiorstwa oferują tanie produkty lub usługi, aby przyciągnąć klientów, a następnie generują zyski poprzez sprzedaż produktów lub usług o wyższej marży. Jest to skuteczne w przypadku produktów o większej elastyczności cenowej popytu.
 10. Strategia cen konkurencyjnych: Przedsiębiorstwa wyceniają swoje produkty lub usługi w oparciu o ceny konkurentów. To działa dobrze w branżach, gdzie konkurencja jest intensywna, a elastyczność cenowa popytu jest wysoka.

Podsumowując, wybór odpowiedniej strategii cenowej zależy od charakterystyk produktów lub usług, elastyczności cenowej popytu i podaży, konkurencyjności rynku oraz celów firmy. Przedsiębiorcy powinni analizować te czynniki i dostosować swoje podejście w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów.

Elastyczność cenowa a konkurencja

Elastyczność cenowa jest ściśle związana z konkurencją na rynku. Stopień elastyczności cenowej popytu i podaży ma istotny wpływ na to, w jaki sposób przedsiębiorstwa reagują na konkurencyjne zmiany cen oraz jakie strategie cenowe są najskuteczniejsze w kontekście konkurencji. Oto kilka kluczowych aspektów tego związku:

1. Konkurencja a elastyczność cenowa popytu:

 • Konkurencyjne rynki: W branżach o dużym stopniu konkurencji, gdzie istnieje wiele dostawców oferujących podobne produkty lub usługi, elastyczność cenowa popytu ma większe znaczenie. Klienci mają wybór, dlatego zmiany cen mogą mieć istotny wpływ na ich decyzje zakupowe.
 • Strategie cenowe: W konkurencyjnych branżach przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać elastyczność cenową popytu, dostosowując ceny w zależności od reakcji klientów i działań konkurentów. Strategie takie jak strategia cen skimmingu lub penetrowania rynku mogą być używane w zależności od elastyczności cenowej popytu.
 • Wrażliwość na zmiany cen konkurentów: Jeśli elastyczność cenowa popytu jest duża, zmiany cen wprowadzone przez konkurentów mogą znacząco wpłynąć na popyt na produkty danego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa muszą dostosować swoje ceny, aby konkurować o klientów.

2. Konkurencja a elastyczność cenowa podaży:

 • Podatność na zmiany popytu: W konkurencyjnych branżach, gdzie istnieje wiele dostawców oferujących podobne produkty, elastyczność cenowa podaży może wpływać na zdolność przedsiębiorstw do dostosowania się do zmian popytu. Przedsiębiorstwa o większej elastyczności cenowej podaży mogą łatwiej reagować na wzrost popytu, podnosząc produkcję.
 • Zarządzanie konkurencyjnością: Elastyczność cenowa podaży wpływa na zdolność przedsiębiorstw do dostosowania się do zmian konkurencji. Przedsiębiorstwa o większej elastyczności cenowej podaży mogą łatwiej dostosować swoje ceny w odpowiedzi na konkurencyjne zmiany.

3. Efektywne zarządzanie konkurencją i elastycznością:

 • Monitorowanie rynku: Przedsiębiorstwa muszą monitorować rynkowe trendy, działania konkurentów i reakcje klientów, aby dostosować swoje strategie cenowe do zmieniających się warunków.
 • Zróżnicowanie cen: W zależności od elastyczności cenowej popytu i podaży, przedsiębiorstwa mogą zastosować zróżnicowanie cen dla różnych segmentów klientów lub okresów czasu.
 • Reakcja na konkurencję: W konkurencyjnych branżach, elastyczność cenowa popytu może skłaniać przedsiębiorstwa do szybkiej reakcji na zmiany cen konkurentów, aby utrzymać swoją pozycję na rynku.

Podsumowanie

Podsumowując, elastyczność cenowa ma istotny wpływ na to, jak przedsiębiorstwa konkurują na rynku. Konkurencyjność rynku wpływa na stopień, w jakim zmiany cen i strategie cenowe są skuteczne. Zrozumienie związku między elastycznością cenową a konkurencją jest kluczowe dla skutecznego zarządzania cenami i zdobywania przewagi konkurencyjnej.

Bibliografia

 1. Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2020). „Ekonomia”. PWE. ISBN: 978-83-286-0292-5.
 2. Simon, H. (2009). „Zarządzanie cenami: strategie, narzędzia, studia przypadków”. Wydawnictwo MT Biznes. ISBN: 978-83-60231-30-5.
 3. Mankiw, N. G., & Taylor, M. P. (2017). „Podstawy ekonomii”. Wolters Kluwer. ISBN: 978-83-264-5606-3.
 4. Tirole, J. (1988). „The Theory of Industrial Organization”. MIT Press. ISBN: 978-0262200714.
 5. Levhari, D., & Levi, A. (1977). „The Optimal Pricing of Durables with Rational Customers”. Bell Journal of Economics, 8(1), 33-48.
 6. Vives, X. (2001). „Oligopoly Pricing: Old Ideas and New Tools”. MIT Press. ISBN: 978-0262220675.
 7. Dixit, A. K., & Stiglitz, J. E. (1977). „Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity”. American Economic Review, 67(3), 297-308.
 8. Kreps, D. M., & Scheinkman, J. A. (1983). „Quantity Precommitment and Bertrand Competition Yield Cournot Outcomes”. Bell Journal of Economics, 14(2), 326-337.
.

Prześlij swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.

Chcesz zbudować przewagę konkurencyjną na digital shelf dzięki CX?

Pobierz Ebook

Najbardziej skuteczne strategie w sprzedaży
e-commerce, które zrealizujesz z Brandly360.

ebook brandly