Regulamin Newslettera Data Venture Sp. Z O.O.

I. Zawarcie umowy na Newsletter.

1. Niniejszy dokument zatytułowany „Regulamin Newslettera Data Venture sp. z o. o.” (dalej jako: Regulamin) stanowi zbiór zasad, praw oraz obowiązków związanych ze świadczeniem usług dostarczania podmiotom (dalej jako: Użytkownicy) przez Data Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-111) przy ul. Rakoniewickiej 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000705869, posługująca się numerem NIP: 7792474153, REGON: 368691401 (dalej jako: Spółka lub Administrator) korespondencji elektronicznej na podany przez użytkownika adres mailowy (dalej jako: Newsletter). 

2. Newsletter jest przygotowywany, tworzony i rozsyłany przez Spółkę. 

3. Warunkiem otrzymania Newslettera jest wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymanie Newslettera oraz zgody na otrzymanie kontaktu ze strony Administratora.

4. Newsletter wysyłany będzie przez Spółkę na podany przez użytkownika adres skrzynki mailowej. Każdy użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail, w stosunku, do którego posiada prawo jego użytkowania. 

5. Newsletter będzie zawierał informacje dotyczące bieżącej działalności Spółki w tym dostarczane będą Państwu takie treści jak: 

1) Informacje o promocjach, zniżkach, kodach rabatowych;

2) Wydarzeniach związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością Spółki; 

3) Widomości dotyczące zakresu świadczonych przez Spółkę usług lub sprzedawanych towarów;

4) Prośby o ankiety; 

5) Konkursy;

6) Materiały szkoleniowe lub informacyjne;

7) Aktualności związane bezpośrednio lub pośrednio z działalnością Spółki.

6. Newsletter będzie wysyłany do Państwa bezpłatnie.

7. Umowa na dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony i trwa od momentu złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej oraz podania adresu mail do czasu złożenia przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na dostarczanie Newslettera.

8. W czasie trwania umowy będziemy Państwu dostarczać Newslettery w sposób ciągły,lecz niesystematyczny. 

II. Obowiązki Stron.

1. Aby móc korzystać z usługi Newslettera muszą Państwo posiadać urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową oraz aktywnym kontem mailowym.

2. W przypadku dostarczania przez Administratora materiałów w formacie Portable Document Format (PDF), nieodzownym będzie posiadanie przez Państwa oprogramowania do otwierania i przetwarzania plików o tym formacie.

3. Wskazując adres mailowy, na który Spółka dostarczać będzie Newsletter oświadczają Państwo, iż posiadają Państwo uprawnienie do korzystania z tejże skrzynki elektronicznej. 

4. W przypadku powzięcia informacji o błędnym adresie mailowym lub fakcie braku podstaw prawnych i faktycznych do użytkowania wskazanego adresu mailowego, Administrator ma prawo do usunięcia adresu mailowego, o czym użytkownik danego konta zostanie poinformowany.

5. Użytkownik w ramach wykonywania postanowień umowy na Newsletter nie ma prawa dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

III. Zakończenie świadczenia usług Newslettera.

1. W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z usługi Newslettera. 

2. Rezygnacja z usługi Newslettera nie wymaga podania przyczyny.

3. Z Newslettera mogą Państwo zrezygnować za pośrednictwem: 

1) Interaktywnego linku zamieszczonego w każdej widomości elektronicznej stanowiącej Newsletter;

2) Poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na następujący adres Administratora: contact@brandly360.com;

3) Listownie kierując oświadczenie na adres siedziby Administratora.

4. W przypadku otrzymania od Państwa oświadczenia o rezygnacji z Newslettera, Administrator bez zbędnej zwłoki, lecz nie późnij niż w ciągu 30 dni zaprzestaje kolportowania Newslettera. 

5. Fakt przyjęcia rezygnacji oraz zaprzestania świadczenia usług potwierdzony zostaje przez Spółkę w formie wiadomości elektronicznej lub listownie.

6. Do Newslettera Użytkownik może zapisać się w każdej chwili, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

IV. Reklamacje.

1. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Administratora usług Newslettera mogą Państwo złożyć w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres contact@brandly360.com lub listowanie na adres siedziby Administratora. 

2. Aby móc rzetelnie zweryfikować zgłaszane przez Państwo reklamacje, prosimy o rzeczowe przedstawienie stanu faktycznego ze wskazaniem adresu mailowego, którego zgłoszenia dotyczy lub innych danych identyfikacyjnych. 

3. Reklamację Administrator rozpatruje w terminie 14 dni o czym informuje Użytkownika w formie elektronicznej lub listownej. 

V. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy, że: 

Administrator Danych 

Data Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Rakoniewicka 20 (60-111) Poznań, jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Cel i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, na podstawie udzielonej zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Okres przechowania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody może odbyć się w dowolnej formie, w tym w ramach oświadczenia kierowanego na adres spółki lub widomości elektronicznej na adres contact@brandly360.com Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. 

Zakres danych

Będziemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe: 

– imię i nazwisko;

– adres e-mail;

Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, telekomunikacyjnym, uprawnionym organom – w granicach i ustawowych kompetencji, podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

Prawa, które Państwu przysługują: 

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przedstawienia Państwu oferty/treści marketingowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Obszar przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Nie będą także powierzane organizacjom międzynarodowym.

Prawo wniesienia skargi 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

VI. Postanowienia końcowe.

1. Aktualna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej [www].

2. Administrator uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu podyktowanych zakresem świadczonych usług w granicach obowiązującego prawa.

3. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie jak i zakresie aktualizacji ze stosowanym wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed ich publikacją. 

4. W przypadku aktualizacji postanowień Regulaminu, każdy Użytkownik bez negatywnych skutków prawnych ma prawo wypowiedzieć umowę, rezygnując z subskrypcji Newslettera na zasadach wskazanych w punkcie III powyżej.

Chcesz zbudować przewagę konkurencyjną na digital shelf dzięki CX?

Pobierz Ebook

Najbardziej skuteczne strategie w sprzedaży
e-commerce, które zrealizujesz z Brandly360.

ebook brandly