Regulamin Newslettera

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych 

Data Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Rakoniewicka 20 (60-111) Poznań, jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Cel i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, na podstawie udzielonej zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Okres przechowania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody może odbyć się w dowolnej formie, w tym w ramach oświadczenia kierowanego na adres spółki lub widomości elektronicznej na adres contact@brandly360.com Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. 

Zakres danych

Będziemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe: 

  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;

Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, telekomunikacyjnym, uprawnionym organom – w granicach i ustawowych kompetencji, podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

Prawa, które Państwu przysługują: 

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przedstawienia Państwu oferty/treści marketingowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Obszar przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Nie będą także powierzane organizacjom międzynarodowym.

Prawo wniesienia skargi 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Pobierz Ebook

Najbardziej skuteczne strategie w sprzedaży
e-commerce, które zrealizujesz z Brandly360.

ebook brandly